driftsbygning

Bygge driftsbygning – låve eller fjøs?

Vi bygger nye driftsbygninger, renoverer driftsbygninger og setter opp tilbygg på gåder, småbruk o.l. i Innlandet fylke.

Funksjoner for bygningen

Mange har en agenda når man skal bygge ny driftsbygning. Ønsker du en ny driftsbygning er du kan har mulighet for flere aktiviteter? Skal du ha bilverksted, snekkerverksted eller dyr? Du bestemmer, alt etter hva du har behov for. Vi bistår gjerne med søknader, planlegging og prosjektering i prosjektet ditt.

Oppføring av nye driftsbygninger

Skal du oppføre en driftsbygning under 1000 m2 på gårdseiendommen din, må du søke kommunen om tillatelse. Arealet kan være inntil 1000 m2 bruksareal (BRA). Du må også søke om tillatelse hvis du skal gjøre vesentlige endringer eller reparasjoner eller du ønsker å rive bygningen.

Skal du bygge over 1000 m² driftsbygning, er den ikke en alminnelig driftsbygning i lovens forstand, og du må sende inn full søknad.

Kriterier/vilkår

  • Nabovarsling må være foretatt
  • Tiltaket må oppfylle alle kravene til tiltaket i plan- og bygningsloven, slik som avstand til nabo, visuell utforming og tekniske krav
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Brannkrav til driftsbygninger

Både Statens bygningstekniske etat og Mattilsynet har skjerpet inn kravene slik at brannsikkerheten i driftsbygninger har blitt bedre. Det har blitt strengere krav til hva driftsbygninger skal ha av brannsikringsanlegg og hvordan de skal konstrueres for å sikre at et branntilløp i bygningen ikke skal spre seg raskt videre.

Brannceller

Det er også krav til branncellebegrensning i husdyrrom.

  • Et bygg skal deles opp i brannceller for å hindre rask spredning av røyk og brann, sier Gunnhild Henriksen Leere som er overingeniør i BE.
  • For husdyrrom på inntil 300 m2 skal brannmotstand på omsluttende vegger og dekke være EI 30. Er husdyrrommet over 300 m2 så skal brannmotstanden være på EI 60.
  • Er det flere husdyrrom i samme bygning, så bør hvert enkelt rom utføres som egen branncelle. Dører, porter, luker og eventuelle vinduer skal ha tilsvarende brannmotstand som branncellekonstruksjonen. Det skal ikke være direkte forbindelse mellom husdyrrom og garasje. Eventuell forbindelse skal gå gjennom rom/sluse som er egen branncelle, sier Leere.
  • Det skal være minst to uavhengige rømningsveier fra hvert husdyrrom hvor minst en går direkte ut i det fri. Rømningsveienes bredde skal tilpasses husdyrenes størrelse. Disse bestemmelsene er hentet fra veiledningen til TEK10.

Les mer om kravene her